Vragen en antwoorden over gevolgen Wet hervorming kindregelingen

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking. De WHK kan gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen. Door het afschaffen van enkele kindregelingen en de invoering van een zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’ kan de berekening van het alimentatiebedrag worden beïnvloed.

De Rechtspraak verwacht hierdoor een toename van het aantal wijzigingsverzoeken van alimentatieplichtigen.

Wat verandert in 2015?

Door de invoering van de WHK wordt het aantal kinderregelingen teruggebracht. Zo vervallen de ‘alleenstaande oudertoeslag in de bijstand’ en de ‘alleenstaande ouderkorting’. Ook wordt de aftrekpost ‘levensonderhoud kinderen’ afgeschaft. Ouders die kinderalimentatie betalen, kunnen deze kosten per 1 januari niet meer aftrekken van de inkomstenbelasting.

Sommige groepen alleenstaande ouders kunnen vanaf 1 januari aanspraak maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’. Deze verhoging bedraagt maximaal 3.050 euro per jaar.
Wat betekent dit voor het alimentatiebedrag?

Dat verschilt per zaak. Een rechter houdt bij het bepalen van het alimentatiebedrag rekening met de geldelijke behoefte van het kind en de draagkracht van beide onderhoudsplichtige ouders. Ook houdt hij rekening met individuele omstandigheden en verplichtingen. Als de inkomenssituatie wijzigt, mogen beide ex-partners de rechter om een herziening van de alimentatie vragen.

De WHK kan gevolgen hebben voor de geldelijke behoefte van de kinderen en voor draagkracht van een of beide ex-partners. De invoering van de alleenstaande ouderkop kan de behoefte van de kinderen doen dalen en het afschaffen van aftrekposten kan de draagkracht van een alimentatieplichtige verminderen. Als gevolg daarvan kan aanpassing van het alimentatiebedrag nodig zijn.

De Expertgroep Alimentatiezaken – bestaande uit familierechters die zich bezighouden met alimentatiezaken – heeft de aanbeveling gedaan om een eventuele alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de geldelijke behoefte van het kind. Daardoor kan de situatie ontstaan dat al volledig in de behoefte van de kinderen is voorzien en er geen aandeel overblijft waarin de ouders moeten voorzien. In dat geval is er geen reden om kinderalimentatie op te leggen.

>> Ga naar download Tremarapport en de bijlagen <<

Waarom geeft de Expertgroep dit advies?

De Expertgroep heeft als doel door middel van aanbevelingen een bijdrage te leveren aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid van rechtspraak in alimentatiezaken. De aanbevelingen zijn geen wet, rechters kunnen er in individuele zaken van afwijken.

De Expertgroep volgt met de aanbeveling over de alleenstaande ouderkop de bedoeling van de minister. Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gezegd dat ‘indien door zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget in de behoefte van het kind wordt voorzien, […] er geen aanspraak [is] op kinderalimentatie. Dat zal niet voor alle kinderen opgaan. De behoefte van het kind kan immers groter zijn dan hetgeen via het stelsel van kindregelingen wordt ontvangen. Dan kan er ook in de toekomst sprake zijn van zo’n verplichting.’

Het wetsvoorstel is vervolgens zonder verdere vragen van Kamerleden of toezeggingen van de minister aangenomen. Dat betekent dat als het kindgebonden budget wordt verhoogd door een alleenstaande ouderkop, dit tot een verlaging van resterende behoefte van het kind leidt.
Hoeveel wijzigingsverzoeken alimentatie verwacht de Rechtspraak?

Naar verwachting zullen er door de nieuwe regels aanzienlijk meer wijzigingsverzoeken aan de rechter worden voorgelegd. Hoeveel dat er zullen zijn, valt niet te voorspellen.

Bron: Rechtspraak.nl

Auteur: tremanormen.nl

Specialist in het berekenen van kinderalimentatie, partneralimentatie, draagkrachtvergelijking en behoefteberekeningen