Berekening 1e vaststelling kinderalimentatie 2013 nu voor slechts € 125,00

Tot en met 31 december 2013 betaal je voor het berekenen van een 1e vaststelling kinderalimentatie € 125,00.

 Stuur per email de hierna genoemde gegevens en bewijsstukken naar D.Greveling@tremanormen.nl:

 • naam + geboortedata van jezelf en je (ex)partner;
 • voorletters van de kinderen + geboortedata;
 • jaaropgave 2012 van jezelf en je (ex)partner;
 • kopie aangifte IB/PVV 2012 van jezelf en je (ex)partner;
 • de laatste drie salaris- of uitkeringsspecificaties van jezelf en je (ex)partner;
 • hoeveel dagen er gemiddeld per week omgang is met je kinderen;
 • of, en zo ja door wie hoeveel kindgebondenbudget wordt ontvangen;
 • een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent voor eventuele vragen.

 Na ontvangst van je betaling op IBAN–rekeningnr. NL54 KNAB 0257 0484 48 (BIC: KNABNL2H) t.n.v. Greveling rechtshulp (o.v.v. 1e berekening kinderalimentatie), wordt met de werkzaamheden aangevangen. Binnen maximaal vijf werkdagen worden je de berekeningen netto besteedbaar gezinsinkomen, kinderalimentatieberekening en een verdeling van de kosten van kinderen per email toegezonden. Deze berekeningen kun je gebruiken voor de indiening van je ouderschapsplan, je echtscheidingsconvenant en/of je door een advocaat in te dienen verzoekschrift bij de rechtbank.

Tremarapport 2013-3 versie juli 2013 nu beschikbaar

Op tremanormen.nl kunt u de meest recente versie van het onder verantwoordelijkheid van de werkgroep van de Expertgroep Alimentatienormen uitgegeven “Tremarapport” en de daarbij behorende actuele bijlage en draagkrachttabel (juli 2013) downloaden. Het rapport met bijlagen, geeft een eenvormige praktische invulling van de wettelijke maatstaven, behoefte en draagkracht. Mocht u met de materie uit het rapport aan de slag willen en vragen hebben, dan willen wij u daar graag bij helpen.

Ook kan het zijn, dat u vragen hebt over de onder de knop downloads te downloaden draagkracht- en/of behoefteberekening en berekening en verdeling kosten van kinderen, of zelf behoefte hebt aan een draagkracht- en/of behoefteberekening, jusvergelijking of second opinion. In dat geval nodig ik u uit om met tremanormen.nl  op werkdagen tussen 10:00 uur en 22:00 uur telefonisch contact op te nemen op 06 53 268 112 of uw telefoonnummer aan ons per email aan d.greveling@tremanormen.nl kenbaar te maken, zodat wij telefonisch contact met u op kunnen nemen.

Voorts kan het zijn, dat uit uw ouderschapsplan of uit uw echtscheidingsconvenant niet blijkt hoe de kinderbijdrage tot stand is gekomen. Vooral als niet duidelijk is hoe de behoefte van de kinderen is bepaald en of er van de beide ouders draagkrachtberekeningen zijn gemaakt. In dat geval is de kinderbijdrage niet in overeenstemming met de wettelijke maatstaven en rechtvaardigt dat een wijziging van de kinderbijdrage en/of partneralimentatie.

Door tremanormen.nl wordt net als door de rechterlijke macht, gebruik gemaakt van het als standaard door de rechterlijke macht gebruikte alimentatierekenprogramma INA-PFR, waarmee wij berekeningen maken voor particulieren, zelfstandigen, DGA´s, advocaten en mediators. Gebruikmaking van dit alimentatierekenprogramma is om die reden wel zo raadzaam. In de regel wordt er door de rechterlijke macht op draagkrachtberekeningen gemaakt met andere software dan INA-PFR geen acht geslagen.

Checklist en instructie bij een naderende echtscheiding

Een echtscheiding kan ingrijpend zijn, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

 • Bedenk goed of u deze weg wilt bewandelen en laat u voorlichten.
 • Meld de scheiding aan de ander. Die hoeft dat niet meteen te begrijpen maar heeft daar waarschijnlijk tijd voor nodig.
 • Vertel het samen aan de kinderen. Maak duidelijk dat ze de ouders niet kwijtraken.
 • Probeer in onderling overleg oplossingen te vinden voor praktische zaken.
 • Wie blijft in de woning en waar gaat de ander heen?
 • Bij wie blijven de kinderen en hoe houden zij contact houden met de andere ouder?
 • Heeft elk voldoende geld of moet er een kinderalimentatie of partneralimentatie regeling worden getroffen of bijstand worden aangevraagd?
 • Kunnen al afspraken gemaakt worden over de procedure: doen we het samen met één advocaat of nemen we twee advocaten of nemen we een mediator?
 • Wat vertellen we aan onze ouders, vrienden en kennissen?
 • Is al een globale verdeling van spullen te maken?
 • Benader een gespecialiseerd echtscheidingsdeskundige en alimentatiedeskundige (mediator, advocaat en een alimentatiedeskundige die de alimentatieberekening of draagkrachtberekening maakt met het programma INA omdat de rechtbanken met dat softwareprogramma of rekentool ook de draagkrachtberekeningen mee maakt), al dan niet samen.
 • Inventariseer belangrijke gegevens: volledige namen van alle betrokkenen, geboortedata, plaats van geboorte, huwelijksdatum en plaats.
 • Bent u langs een notaris geweest (vlak) voor het huwelijk? Dan heeft u waarschijnlijk huwelijksvoorwaarden opgemaakt. Zoek die op of vraag ze op bij de notaris.
 • Maak een lijstje van uw waardevolle bezittingen en zaken van emotionele waarde. Maak ook een lijstje van schulden en langdurende verplichtingen. Bedenk dat een en ander bij voorkeur evenredig verdeeld moet worden.
 • Maak kopieën van loonstroken, jaaropgaven, bankrekeningen en belastingaangiften. U heeft die nodig om te onderzoeken of er kinderalimentatie of partneralimentatie betaald kan worden, derhalve voor de draagkrachtberekening en of u voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt.
 • Bedenk u, of bespreek met de ander, hoe de scheiding er op langere termijn uit gaat zien: wordt het huis verkocht, hoe ziet de definitieve omgangsregeling er uit, moeten we gezamenlijke bankrekeningen opheffen, hoe verdelen we de schulden, kunnen we al het verplichte ouderschapsplan opstellen?

Tremanormen.nl kan u met de beantwoording van al deze en andere vragen adviseren en samen met u kijken wat wel haalbaar is en wat niet te realiseren is. Neem gerust kosteloos telefonisch op 06 53 268 112 of per email contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek òf wanneer u concrete vragen hebt, of het antwoord op uw vraag op deze site niet hebt kunnen vinden.

Hoe regel ik partneralimentatie?

Als één van de ex-partners niet – helemaal – in zijn levensonderhoud kan voorzien, heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

Deze alimentatieplicht geldt voor de volgende samenlevingsvormen.

 • getrouwde en geregistreerde partners;
 • ex-partners;
 • ouders en kinderen.

De alimentatieplicht houdt op als de ex die alimentatie krijgt, met een ander trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat, of zelf over voldoende inkomsten beschikt.

Hoogte alimentatie partner

De bijna ex-partners kunnen samen afspraken maken over de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. De hoogte en duur van de alimentatie worden opgenomen in de schriftelijke afspraken over de scheiding, het convenant genoemd.

Wanneer na de scheiding de situatie van één van de ex-partners verandert, kan dat effect hebben op de alimentatie. Misschien is er minder alimentatie nodig, omdat de ontvangende partner een baan heeft. Of juist andersom, omdat de betalende partner minder gaat verdienen. De afspraken over veranderingen in de alimentatie moeten zwart op wit komen en door beide ex-partners worden getekend. Dit gaat vaak via een advocaat of notaris, echter kan ook onderling worden geregeld.

Naast de alimentatie, kan een partner aanvullende bijstand aanvragen. Als één van de ex-partners een bijstandsuitkering aanvraagt, dan vraagt de plaatselijke sociale dienst bij zijn of haar ex-partner de financiële gegevens op. De sociale dienst bekijkt of de ex – een deel van – de bijstand kan betalen.

Partneralimentatie via rechter

Als de partners geen afspraken kunnen maken over de alimentatie, terwijl één van de twee dat nodig heeft, dan kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen. Dat doet hij bijvoorbeeld bij de scheidingsprocedure (als nevenvoorziening). De rechter kan ook later op verzoek een alimentatieregeling vaststellen of veranderen, bijvoorbeeld als het door veranderingen in de leefsituatie van één van de ex-partners nodig is.

Hoe lang partneralimentatie

Scheiding op of na 1 juli 1994

Bij scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, hoeft maximaal twaalf jaar alimentatie worden betaald. De alimentatieplicht kan ook korter gelden. Als het huwelijk korter duurde dan vijf jaar en er zijn geen kinderen, dan kan de alimentatieplicht niet langer duren dan dat het huwelijk duurde. Dit geldt ook voor geregistreerde partnerschappen.

Scheiding voor 1 juli 1994

Voor echtscheidingen van voor 1 juli 1994 gelden andere regels. Dit is afhankelijk van wat er toen is afgesproken. Wel is het mogelijk de rechter te vragen om de toen vastgestelde periode aan te passen. Dat geldt ook voor gevallen waar mensen vijftien jaar of langer alimentatie hebben betaald; de rechter kan dan worden gevraagd de plicht te beëindigen.

Betalingsachterstand partneralimentatie

Het kan gebeuren dat een ex-partner in gebreke blijft en niet op tijd of niet genoeg alimentatie betaalt. In die gevallen kan de ander tremanormen.nl, een deurwaarder of advocaat inschakelen.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Jaarlijks, medio november, wordt dat percentage en de te gratis downloaden beschikking op de website van tremanormen.nl kenbaar gemaakt.