Wijziging aanbeveling inkomen van een ondernemer

Sinds de publicatie van het rapport alimentatienormen 2012 oftewel de Tremanormen in juli 2012 is een wijziging aangebracht in de aanbeveling ten aanzien van de berekening van het inkomen van een ondernemer. De aanbeveling om in ieder geval de laatste drie jaarrekeningen over te leggen is vervangen door een ruimere opdracht aan de ondernemer om alle gegevens over te leggen die tot het vereiste inzicht in zijn financiële situatie kunnen bijdragen.Op basis van die gegevens dient te worden
vastgesteld, wat de ondernemer, gelet op de belangen van de onderhoudsgerechtigde, in redelijkheid mag worden geacht te kunnen bijdragen ten behoeve van de onderhoudsgerechtigde. In dat verband zijn niet alleen jaarrekeningen, maar ook kasstroomoverzichten en diverse andere stukken die inzicht kunnen geven in de bedrijfsvoering van de ondernemer van belang.

Het actuele rapport alimentatienormen 2012 oftewel tremanormen 2012 kunt u downloaden op de website www.tremarapport.nl.

>> Ga naar download Tremarapport en de bijlagen <<

Beëindiging partneralimentatie door het gedrag van de vrouw.

Bron: Rechtspraak.nl, 10 augustus 2012, LJN: BX4264, Rechtbank Utrecht , 320769 / FA RK 12-1339

Uitspraak
beschikking
RECHTBANK UTRECHT

Sector Familie & Toezicht

zaaknummer / rekestnummer: 320769 / FA RK 12-1339

Alimentatie

Beschikking van 18 juli 2012

in de zaak van

[X],
wonende te [woonplaats],
de man,
advocaat: mr. J.S. Muijsson,

en

[A],
wonende te [woonplaats],
de vrouw,
advocaat mr. C.J. Driessen.

1. Verloop van de procedure

De man heeft ter griffie van deze rechtbank een verzoekschrift ingediend, ingekomen op 29 februari 2012.

De vrouw heeft een verweerschrift ingediend.

Er zijn zowel van de zijde van de man als van de zijde van de vrouw nadere stukken ontvangen.

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van 14 juni 2012. Hierbij zijn verschenen: beide partijen met hun advocaten.

2. Vaststaande feiten

– Partijen zijn op 27 december 2006 met elkaar gehuwd. Bij beschikking van deze
rechtbank van 14 juli 2010 is tussen hen de echtscheiding uitgesproken. Deze beschikking is op 10 december 2010 ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand.
– Bij voornoemde beschikking is onder meer bepaald dat met ingang van de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand de door de man aan de vrouw te betalen partneralimentatie € 557,- per maand bedraagt. Voorts heeft de rechtbank het verzoek tot vaststelling van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen aangehouden.
– Op grond van de wettelijke indexering bedraagt de door de man te betalen partneralimentatie thans € 569,32 per maand.
– Bij beschikking van deze rechtbank van 17 augustus 2011 is de verdere behandeling van het verzoek tot vaststelling van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen aangehouden.
– Bij beschikking van deze rechtbank van 1 februari 2012 is de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen vastgesteld.

3. Beoordeling van het verzochte

De man heeft primair verzocht om – met wijziging van voornoemde beschikking van 14 juli 2010 – te bepalen dat – naar de rechtbank begrijpt – zijn alimentatieverplichting jegens de vrouw per 9 juni 2011 wordt beëindigd. Subsidiair heeft hij verzocht de door hem aan de vrouw te betalen partneralimentatie per 1 februari 2012, dan wel een andere (eerdere) datum die de rechtbank redelijk acht, op nihil te stellen. De vrouw heeft verweer gevoerd. Zij heeft verzocht om de verzoeken van de man af te wijzen.

Tussen partijen is niet in geschil dat de vrouw de woning van partijen in Polen – die tot hun huwelijksgoederengemeenschap behoorde – aan haar dochter heeft geschonken. Vast staat dat de vrouw dit heeft gedaan zonder toestemming en buiten medeweten van de man.
Blijkens voornoemde beschikking van 1 februari 2012 is de rechtbank ten aanzien van deze woning in Polen uitgegaan van een waarde van € 68.000,-. Voorts blijkt uit deze beschikking dat de rechtbank de hoogte van de schuld van partijen aan Interbank heeft bepaald op € 39.159,06, alsmede dat de aflossing van deze schuld gefinancierd had moeten worden met de verkoopopbrengst van de woning.
Aangezien de vrouw de woning heeft geschonken aan haar dochter is verkoop van deze woning echter niet mogelijk gebleken, zodat de schuld aan Interbank nog steeds bestaat. Partijen zijn door de kredietverstrekker gewezen op hun hoofdelijke aansprakelijkheid. Nu de vrouw een bijstandsuitkering heeft, is aannemelijk dat de schuld aan Interbank in zijn geheel of grotendeels wordt verhaald op de man. Het maandbedrag bedroeg in maart 2012 € 523,94 per maand, voor de duur van 94 maanden.

De rechtbank overweegt dat de vrouw had kunnen en moeten begrijpen dat zij niet zonder toestemming en buiten medeweten van de man een gezamenlijk eigendom van partijen aan haar dochter had mogen schenken. De (financiële) consequenties van dit gedrag van de vrouw zijn bijzonder groot voor de man, gelet op de omstandigheid dat de vrouw geen financiële draagkracht heeft en de gehele schuld aan Interbank daarom op de man wordt verhaald.

Gezien het voorgaande acht de rechtbank aannemelijk dat het gedrag van de vrouw – te weten het weggeven van een deel van de huwelijksgoederengemeenschap van partijen zonder toestemming en buiten medeweten van de man – een onherroepelijk einde heeft gemaakt aan elk gevoel van lotsverbondenheid van de man jegens de vrouw. Naar zijn idee betaalt de man immers door toedoen van de vrouw iedere maand een groot bedrag voor een woning die de dochter van de vrouw in eigendom heeft. De rechtbank is dan ook van oordeel dat van de man in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij nog langer bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de vrouw, zodat zijn verzoek om beëindiging van zijn alimentatieverplichting zal worden toegewezen. De rechtbank zal als ingangsdatum hiervoor 9 juni 2011 hanteren, nu de vrouw de woning op deze datum aan haar dochter heeft geschonken.
De stelling van de vrouw dat de lening bij Interbank niet is aangegaan ter financiering van de woning in Polen maakt – wat daarvan ook zij – voorgaande conclusie niet anders. Immers, door het wegschenken van de woning was het niet meer mogelijk om met de verkoopopbrengst van de woning de schuld van partijen aan Interbank af te lossen, hetgeen de bedoeling was.

De vrouw heeft gesteld dat de man onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en haar moedwillig heeft benadeeld, dan wel zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag, doordat hij zeer veel geld van de bankrekeningen van partijen heeft ontvreemd, alsmede veel duur gereedschap en fietsenmateriaal heeft ontvreemd. De vrouw heeft deze stelling, in het licht van de betwisting door de man, niet dan wel onvoldoende onderbouwd, zodat de rechtbank hieraan voorbij zal gaan.

Gelet op het feit dat het hier een procedure van familierechtelijke aard betreft, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren als hierna vermeld.

4. Beslissing

De rechtbank – met wijziging in zoverre van de beschikking van deze rechtbank van
14 juli 2010 – :

• beëindigt de verplichting van de man tot betaling van een uitkering tot levensonderhoud van de vrouw met ingang van 9 juni 2011;

• verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

• bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

• wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.J.M. Mol, rechter, in aanwezigheid van mr. G. Leusink-Kolkman, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2012.?

Hoe regel ik partneralimentatie?

Als één van de ex-partners niet – helemaal – in zijn levensonderhoud kan voorzien, heeft de ander de plicht om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

Deze alimentatieplicht geldt voor de volgende samenlevingsvormen.

  • getrouwde en geregistreerde partners;
  • ex-partners;
  • ouders en kinderen.

De alimentatieplicht houdt op als de ex die alimentatie krijgt, met een ander trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat, of zelf over voldoende inkomsten beschikt.

Hoogte alimentatie partner

De bijna ex-partners kunnen samen afspraken maken over de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. De hoogte en duur van de alimentatie worden opgenomen in de schriftelijke afspraken over de scheiding, het convenant genoemd.

Wanneer na de scheiding de situatie van één van de ex-partners verandert, kan dat effect hebben op de alimentatie. Misschien is er minder alimentatie nodig, omdat de ontvangende partner een baan heeft. Of juist andersom, omdat de betalende partner minder gaat verdienen. De afspraken over veranderingen in de alimentatie moeten zwart op wit komen en door beide ex-partners worden getekend. Dit gaat vaak via een advocaat of notaris, echter kan ook onderling worden geregeld.

Naast de alimentatie, kan een partner aanvullende bijstand aanvragen. Als één van de ex-partners een bijstandsuitkering aanvraagt, dan vraagt de plaatselijke sociale dienst bij zijn of haar ex-partner de financiële gegevens op. De sociale dienst bekijkt of de ex – een deel van – de bijstand kan betalen.

Partneralimentatie via rechter

Als de partners geen afspraken kunnen maken over de alimentatie, terwijl één van de twee dat nodig heeft, dan kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen. Dat doet hij bijvoorbeeld bij de scheidingsprocedure (als nevenvoorziening). De rechter kan ook later op verzoek een alimentatieregeling vaststellen of veranderen, bijvoorbeeld als het door veranderingen in de leefsituatie van één van de ex-partners nodig is.

Hoe lang partneralimentatie

Scheiding op of na 1 juli 1994

Bij scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, hoeft maximaal twaalf jaar alimentatie worden betaald. De alimentatieplicht kan ook korter gelden. Als het huwelijk korter duurde dan vijf jaar en er zijn geen kinderen, dan kan de alimentatieplicht niet langer duren dan dat het huwelijk duurde. Dit geldt ook voor geregistreerde partnerschappen.

Scheiding voor 1 juli 1994

Voor echtscheidingen van voor 1 juli 1994 gelden andere regels. Dit is afhankelijk van wat er toen is afgesproken. Wel is het mogelijk de rechter te vragen om de toen vastgestelde periode aan te passen. Dat geldt ook voor gevallen waar mensen vijftien jaar of langer alimentatie hebben betaald; de rechter kan dan worden gevraagd de plicht te beëindigen.

Betalingsachterstand partneralimentatie

Het kan gebeuren dat een ex-partner in gebreke blijft en niet op tijd of niet genoeg alimentatie betaalt. In die gevallen kan de ander tremanormen.nl, een deurwaarder of advocaat inschakelen.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Jaarlijks, medio november, wordt dat percentage en de te gratis downloaden beschikking op de website van tremanormen.nl kenbaar gemaakt.

Hoe lang moet ik kinderalimentatie betalen?

De alimentatieplicht voor uw kind geldt tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette financiële verplichting om in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien, tot uw kind 21 wordt. Studiefinanciering en inkomen kunnen redenen zijn om minder alimentatie te betalen.

Verlagen of stoppen kinderalimentatie

Het kan voorkomen dat uw kind in zijn eigen onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat het werkt. De betaling van alimentatie kan dan in overleg verlaagd of gestopt worden. Bij een kind onder de 18 jaar doet u dit in overleg met de verzorgende ouder. Is uw kind tussen de 18 en 21 jaar, dan doet u dit in overleg met uw kind. Kunt u het samen niet eens worden, dan kunt u naar de rechter gaan.

Onderhoudsplicht bij gezamenlijk gezag

U bent ook onderhoudsplichtig wanneer u samen met uw ex-partner het gezamenlijk gezag over het kind heeft. Ook als het gezamenlijk gezag ophoudt en de rechter het gezag toewijst aan uw ex-partner, blijft uw onderhoudsplicht bestaan. Deze duurt meestal net zo lang als het gezamenlijk gezag heeft geduurd.

Onderhoudsplicht stiefouder zonder gezag

Wanneer u een stiefouder bent zonder gezag over het kind, maar wel getrouwd bent met de ouder en samen met het kind tot een gezin behoort, heeft u ook een onderhoudsplicht. Uw financiële verplichting houdt in dat geval op als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt.

Onderhoudsplicht bij getrouwde kinderen

Is uw kind getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan geldt de onderhoudsplicht ook. Maar de onderhoudsplicht van de echtgenoot van uw kind gaat boven de onderhoudsplicht van de ouders.

Kinderalimentatie in de vakantie

Betaalt u alimentatie voor uw kind en logeert uw kind tijdens de vakantie bij u, dan moet u de alimentatie in deze periode doorbetalen. Bepaalde kosten voor het kind lopen tijdens de vakantie immers gewoon door, zoals verzekeringen en contributies. U kunt hierover met uw ex-partner andere afspraken maken of de rechter kan hier iets anders over hebben besloten.

Betaling kinderalimentatie per maand of kwartaal

U betaalt elke maand of elk kwartaal het vastgestelde bedrag voor uw kind aan de verzorgende ouder. U spreekt samen af hoe de betalingen in de praktijk worden gedaan.

Hoe regel ik alimentatie?

U regelt alimentatie in onderling overleg of via de rechter. U kunt alimentatie regelen als uw relatie eindigt, maar ook erna. Bijvoorbeeld als uw persoonlijke of financiële omstandigheden wijzigen.

Alimentatie samen afspreken bij beëindiging relatie

Bij beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning, kunt u met uw ex-partner afspraken maken over alimentatiebetaling. U kunt een afspraak maken over alimentatie voor de ex-partner en voor de minderjarige kinderen. Zo’n afspraak kan in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd, bijvoorbeeld het scheidingsconvenant. Dit kan gebeuren in overleg met een advocaat of notaris.

Alimentatie samen afspreken ná beëindiging relatie

Als u bij de beëindiging van uw relatie afspreekt geen alimentatieregeling te treffen, kan dat altijd op een later moment nog geregeld worden. Bijvoorbeeld als na verloop van tijd een van beiden niet meer in het eigen levensonderhoud kan voorzien. U kunt dan met uw ex-partner een schriftelijke afspraak maken en deze beiden ondertekenen. Ook kunt u afspreken om uw bestaande alimentatieregeling te wijzigen.

Alimentatie regelen via de rechter

De rechter kan een alimentatieregeling vaststellen als u en uw ex-partner samen geen afspraken maken over een alimentatieregeling en een van u beiden toch financiële ondersteuning nodig heeft.

Wijzigen alimentatieregeling

De rechter kan op verzoek een bestaande alimentatieregeling wijzigen als na verloop van tijd het vastgestelde of afgesproken bedrag niet meer redelijk is door gewijzigde omstandigheden. Dat kan ook als de rechter bij zijn eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde of van onvolledige gegevens. Tenslotte kan de rechter ook een afspraak in een scheidingsconvenant wijzigen of intrekken. Zoiets kan gebeuren als een van u een heel verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en de ander dat destijds als juist heeft aangenomen. Er is dan sprake van ‘grove miskenning van behoefte of draagkracht’. De rechter vermeldt in de beschikking op welke datum de alimentatie of de wijziging daarvan ingaat.

Kinderalimentatie regelen

Voor kinderalimentatie geldt dat u in onderling overleg afspraken kunt maken over de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter bekijkt of het overeengekomen bedrag naar verhouding niet te laag is. Als de rechter dat nodig vindt, kan hij een ander bedrag vaststellen volgens de geldende tremanormen (deze normen worden door rechtbanken gebruikt om alimentaties uit te rekenen). De rechter stelt een bedrag per kind vast dat meestal maandelijks moet worden betaald. De rechter kan ook voor een meerderjarig kind een bedrag vaststellen als ouder en kind er niet samen uitkomen. In de beslissing van de rechter staat wanneer de eerste betaling moet worden gedaan. Hij kan in de beslissing ook voorwaarden opnemen.

Aanvullende bijstandsuitkering

Het kan gebeuren dat u of uw ex-partner niet genoeg heeft aan de alimentatie om in het levensonderhoud te voorzien. Het is dan mogelijk een aanvullende bijstandsuitkering aan te vragen bij de sociale dienst in de eigen woonplaats. De gemeentelijke sociale dienst gaat dan na in hoeverre de ex-partner onderhoudsplichtig is en of de uitgekeerde bijstand op de ex-partner is te verhalen. Een aanvullende bijstandsuitkering kan zowel bij partneralimentatie als bij kinderalimentatie voor minderjarige kinderen worden aangevraagd.