Checklist en instructie bij een naderende echtscheiding

Een echtscheiding kan ingrijpend zijn, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

 • Bedenk goed of u deze weg wilt bewandelen en laat u voorlichten.
 • Meld de scheiding aan de ander. Die hoeft dat niet meteen te begrijpen maar heeft daar waarschijnlijk tijd voor nodig.
 • Vertel het samen aan de kinderen. Maak duidelijk dat ze de ouders niet kwijtraken.
 • Probeer in onderling overleg oplossingen te vinden voor praktische zaken.
 • Wie blijft in de woning en waar gaat de ander heen?
 • Bij wie blijven de kinderen en hoe houden zij contact houden met de andere ouder?
 • Heeft elk voldoende geld of moet er een kinderalimentatie of partneralimentatie regeling worden getroffen of bijstand worden aangevraagd?
 • Kunnen al afspraken gemaakt worden over de procedure: doen we het samen met één advocaat of nemen we twee advocaten of nemen we een mediator?
 • Wat vertellen we aan onze ouders, vrienden en kennissen?
 • Is al een globale verdeling van spullen te maken?
 • Benader een gespecialiseerd echtscheidingsdeskundige en alimentatiedeskundige (mediator, advocaat en een alimentatiedeskundige die de alimentatieberekening of draagkrachtberekening maakt met het programma INA omdat de rechtbanken met dat softwareprogramma of rekentool ook de draagkrachtberekeningen mee maakt), al dan niet samen.
 • Inventariseer belangrijke gegevens: volledige namen van alle betrokkenen, geboortedata, plaats van geboorte, huwelijksdatum en plaats.
 • Bent u langs een notaris geweest (vlak) voor het huwelijk? Dan heeft u waarschijnlijk huwelijksvoorwaarden opgemaakt. Zoek die op of vraag ze op bij de notaris.
 • Maak een lijstje van uw waardevolle bezittingen en zaken van emotionele waarde. Maak ook een lijstje van schulden en langdurende verplichtingen. Bedenk dat een en ander bij voorkeur evenredig verdeeld moet worden.
 • Maak kopieën van loonstroken, jaaropgaven, bankrekeningen en belastingaangiften. U heeft die nodig om te onderzoeken of er kinderalimentatie of partneralimentatie betaald kan worden, derhalve voor de draagkrachtberekening en of u voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt.
 • Bedenk u, of bespreek met de ander, hoe de scheiding er op langere termijn uit gaat zien: wordt het huis verkocht, hoe ziet de definitieve omgangsregeling er uit, moeten we gezamenlijke bankrekeningen opheffen, hoe verdelen we de schulden, kunnen we al het verplichte ouderschapsplan opstellen?

Tremanormen.nl kan u met de beantwoording van al deze en andere vragen adviseren en samen met u kijken wat wel haalbaar is en wat niet te realiseren is. Neem gerust kosteloos telefonisch op 06 53 268 112 of per email contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek òf wanneer u concrete vragen hebt, of het antwoord op uw vraag op deze site niet hebt kunnen vinden.

Confrontatie van behoefte en draagkracht

De te bepalen alimentatie wordt begrensd door de vastgestelde draagkracht en behoefte. De laagste van de twee maximeert de alimentatie. De wettelijke opdracht om met behoefte en draagkracht rekening te houden, opent evenwel de mogelijkheid om op grond van de onderlinge verhoudingen tot een lager bedrag dan het maximum te besluiten.

Ingeval partneralimentatie moet worden vastgesteld

Als er sprake is van eigen inkomen van een onderhoudsgerechtigde en/of van een relatief hoge behoefte en draagkracht, kan het nuttig en redelijk zijn de financiële situatie van partijen op basis van ieders inkomen en lasten te vergelijken. Men noemt dit een jusvergelijking. Aan de hand daarvan kan bezien worden of er reden is een lagere bijdrage vast te stellen dan de berekende maximale draagkracht bij de onderhoudsplichtige.

In het algemeen vindt de werkgroep alimentatienormen van de NvvR het redelijk, dat de onderhoudsgerechtigde niet meer “vrije ruimte” of  “jus” overhoudt dan de onderhoudsplichtige; met andere woorden de onderhoudsgerechtigde behoeft niet in een betere financiële positie te worden gebracht dan de onderhoudsplichtige (N.B.: er bestaat geen regel dat partijen na de scheiding in beginsel een gelijk besteedbaar inkomen behoren te hebben). Voorwaarde voor een goede vergelijking is een gelijke behandeling van partijen bij de beoordeling van hun lasten. Voor de onderhoudsgerechtigde kan op dezelfde wijze als voor de onderhoudsplichtige een draagkrachtberekening worden gemaakt met daarin verwerkt de bijstandsnorm (in beginsel voor een alleenstaande, tenzij er nog andere gezinsleden zijn die (mede) door de onderhoudsgerechtigde moeten worden onderhouden dan de kinderen van partijen), de woonlast, de premie ZVW en andere bijzondere, noodzakelijke lasten. Luxe uitgaven waaraan de onderhoudsgerechtigde tijdens het huwelijk gewend was, dienen niet in het draagkrachtloos inkomen te worden opgenomen; bij de onderhoudsplichtige gebeurt dit immers ook niet. Vervolgens wordt dan vergeleken welke “jus” ieder overhoudt na betaling van een bepaald bedrag aan partneralimentatie door de onderhoudsplichtige. Bij de onderhoudsplichtige wordt de eventueel te betalen kinder­alimentatie (voor hun beider of andere kinderen) als last meegenomen. De door de onderhoudsgerechtigde ontvangen kinderalimentatie wordt direct toegerekend aan de desbetreffende kinderen en geldt voor die ouder niet als inkomen. Wel wordt bij de bepaling van het inkomen van die ouder rekening gehouden met de aan die ouder toekomende fiscale voordelen van het tot het gezin behoren van kinderen, voornamelijk ten gevolge van het benutten van extra heffingskortingen.

De aldus berekende jus bij elk van beide partijen verschaft inzicht in de financiële gevolgen van een scheiding. Deze jus hebben beide partijen immers nodig om te voorzien in de luxe uitgaven (de welstand) waaraan zij gewend waren tijdens het huwelijk. Denk bij voorbeeld aan vakanties, een auto, contributies van clubs en dergelijke. De onderhoudsgerechtigde dient deze luxe lasten wel aannemelijk te maken.

De berekende jus dient niet te worden verward met het begrip “vrije ruimte” dat in geval van een reguliere draagkrachtberekening gebruikt wordt, te weten het gedeelte van de draagkrachtruimte (40% of 55% dat resteert na 60% of 45% alimentatie van die ruimte in de bruto methode) dat de onderhoudsplichtige zelf mag houden. De jus in een jusvergelijking kan gelijk zijn aan of zelfs groter dan dat zelf te behouden deel van de draagkrachtruimte, maar niet kleiner omdat de vergelijking er volgens de werkgroep niet toe mag leiden dat er meer alimentatie wordt vastgesteld dan de draagkracht van de onderhoudsplichtige op grond van de richtlijnen van de werkgroep toelaat. Dit gevolg acht de werkgroep in het algemeen niet redelijk. Minder alimentatie dan de draagkracht toelaat, is wel mogelijk, bijvoorbeeld indien uit de vergelijking blijkt dat de onderhoudsgerechtigde meer jus overhoudt dan de onderhoudsplichtige. Indien de jus van de onderhoudsgerechtigde groter is dan die van de onderhoudsplichtige, is er reden een lagere alimentatie vast te stellen, in beginsel een zodanige alimentatie waarbij beide partijen een gelijke vrije ruimte hebben. Met behulp van het alimentatierekenprogramma INA kan dit eenvoudig worden berekend.