Download hier het Tremarapport en de bijlagen

>> Ga naar download Tremarapport en de bijlagen <<

De download bestaat uit Tremarapport 2015-1 en de bijlagen:

  • Rapport alimentatienormen versie juli 2015
  • Behoeftetabel 2014
  • Draagkrachttabel 2015
  • Bijlage 2015 eerste helft
  • Nieuwe richtlijn kinderalimentatie m.i.v. 1 april 2013
  • Toelichting op voorstel wijziging rapport alimentatienormen
  • Vragen, antwoorden draagkracht en aanvaardbaarheidstoets
  • Rapport kosten kinderen tot vaststelling kinderalimentatie
  • Nota Alimentatie en Winst uit onderneming
  • Artikel A. Roelvink-Verhoef: Alimentatie en de ondernemer: de verhouding tussen winst, kasstromen en draagkracht
Share

De wet hervorming kindregelingen (33716) en rapport alimentatienormen

Op 24 juni heeft de Eerste Kamer de wet hervorming kindregelingen (WHK) aangenomen. Doel van de wet is het beperken van het aantal kindregelingen en dat heeft gevolgen voor het berekenen van (kinder)alimentatie. Als de wet op 1 januari 2015 in werking treedt, vervallen de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie (LOK). Het kindgebonden budget wordt verhoogd en de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’ wordt ingevoerd.
Bij de bespreking van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de minister op vragen, onder meer, geantwoord:
“De afschaffing van de LOK werkt door in de berekening van het alimentatiebedrag. De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt hierdoor namelijk lager, terwijl het alimentatiebedrag ongewijzigd blijft. Dat heeft als gevolg dat het bedrag zwaarder drukt op het inkomen van de alimentatieplichtige dan nu het geval is. In dat geval is het logisch dat de alimentatieplichtige een herziening van het alimentatiebedrag kan aanvragen. “
en:
“Indien door zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget in de behoefte van het kind wordt voorzien, is er geen aanspraak op kinderalimentatie. Dat zal niet voor alle kinderen opgaan. De behoefte van het kind kan immers groter zijn dan hetgeen via het stelsel van kindregelingen wordt ontvangen. Dan kan er ook in de toekomst sprake zijn van zo’n verplichting.”
Het wetsvoorstel hervorming kindregelingen is zonder nadere vragen van kamerleden of toezeggingen van de minister op deze punten op 24 juni 2014 aangenomen.
Conform de bij de parlementaire behandeling aanvaarde uitleg van de Minister betekent een verhoging van het kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop derhalve een verlaging van resterende behoefte van het kind. Bij de parlementaire behandeling zijn de consequenties van de WHK door de wetgever onder ogen gezien en aanvaard. Vanwege de gevolgen voor enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder(s), ziet de Expertgroep aanleiding om de aanbeveling op dit punt aan te passen aan deze uitleg van de wetgever.
Onder 3.1 onder b (in de huidige versie van het rapport op pagina 7) zal worden opgenomen:
Met ingang van 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050,00 (voor 2015). Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. De expertgroep beveelt aan om dit totale kindgebonden budget in mindering te doen strekken op het gevonden tabelbedrag. Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder.
Daarnaast concludeert de Expertgroep dat het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.
De Expertgroep zal verder een aantal, vooral redactionele wijzigingen aanbrengen in het rapport. In verband met de beschikbaarheid van alle relevante (fiscale) cijfers voor 2015 zal het definitieve rapport, versie 2015-1 naar verwachting in de tweede helft van december 2014 worden gepubliceerd.
Share

Rapport Alimentatienormen 2014, versie juli 2014

Het Rapport Alimentatienormen versie juli 2014, de Behoeftetabel 2014, de Draagkrachttabel 2014, de Nieuwe richtlijn kinderalimentatie m.i.v. 1 april 2013, het Rapport kosten kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie, de Nota Alimentatie en Winst uit onderneming en het Artikel van A. Roelvink-Verhoef: Alimentatie en de ondernemer: de verhouding tussen winst, kasstromen en draagkracht kunt u downloaden onder de knop download hier het Tremarapport en de bijlagen op www.tremarapport.nl

Share

Indexeringspercentage kinder- en partneralimentatie per 1 januari 2014 bekend

Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud (kinderalimentatie en partneralimentatie) met ingang van 1 januari 2013 wordt verhoogd, is vastgesteld op 0,9%.

Ieder jaar publiceert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een percentage waarmee de eerder vastgestelde alimentaties per 1 januari kunnen worden verhoogd. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen  in het afgelopen jaar.

Een afschrift van de Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud van 15 oktober 2013, zoals gepubliceerd  in de Staatscourant van 25 oktober 2013, nummer 316193, is vanaf heden te downloaden onder de knop downloads op de website van tremanormen. In deze beschikking zijn tevens de wijzigingspercentages vanaf 1975 opgenomen.

Voor het geval uw inkomen in negatieve zin is gewijzigd, of door de invoering van de Zorgverzekeringswet uw netto besteedbaar inkomen is afgenomen, of u met een partner bent gaan samenwonen, of er anderszins sprake is van relevante gewijzigde omstandigheden, kunt u ons tijdig verzoeken om een actuele herberekening te laten maken.

Share