Vragen en antwoorden over gevolgen Wet hervorming kindregelingen

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking. De WHK kan gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen. Door het afschaffen van enkele kindregelingen en de invoering van een zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’ kan de berekening van het alimentatiebedrag worden beïnvloed.

De Rechtspraak verwacht hierdoor een toename van het aantal wijzigingsverzoeken van alimentatieplichtigen.

Wat verandert in 2015?

Door de invoering van de WHK wordt het aantal kinderregelingen teruggebracht. Zo vervallen de ‘alleenstaande oudertoeslag in de bijstand’ en de ‘alleenstaande ouderkorting’. Ook wordt de aftrekpost ‘levensonderhoud kinderen’ afgeschaft. Ouders die kinderalimentatie betalen, kunnen deze kosten per 1 januari niet meer aftrekken van de inkomstenbelasting.

Sommige groepen alleenstaande ouders kunnen vanaf 1 januari aanspraak maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’. Deze verhoging bedraagt maximaal 3.050 euro per jaar.
Wat betekent dit voor het alimentatiebedrag?

Dat verschilt per zaak. Een rechter houdt bij het bepalen van het alimentatiebedrag rekening met de geldelijke behoefte van het kind en de draagkracht van beide onderhoudsplichtige ouders. Ook houdt hij rekening met individuele omstandigheden en verplichtingen. Als de inkomenssituatie wijzigt, mogen beide ex-partners de rechter om een herziening van de alimentatie vragen.

De WHK kan gevolgen hebben voor de geldelijke behoefte van de kinderen en voor draagkracht van een of beide ex-partners. De invoering van de alleenstaande ouderkop kan de behoefte van de kinderen doen dalen en het afschaffen van aftrekposten kan de draagkracht van een alimentatieplichtige verminderen. Als gevolg daarvan kan aanpassing van het alimentatiebedrag nodig zijn.

De Expertgroep Alimentatiezaken – bestaande uit familierechters die zich bezighouden met alimentatiezaken – heeft de aanbeveling gedaan om een eventuele alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de geldelijke behoefte van het kind. Daardoor kan de situatie ontstaan dat al volledig in de behoefte van de kinderen is voorzien en er geen aandeel overblijft waarin de ouders moeten voorzien. In dat geval is er geen reden om kinderalimentatie op te leggen.

>> Ga naar download Tremarapport en de bijlagen <<

Waarom geeft de Expertgroep dit advies?

De Expertgroep heeft als doel door middel van aanbevelingen een bijdrage te leveren aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid van rechtspraak in alimentatiezaken. De aanbevelingen zijn geen wet, rechters kunnen er in individuele zaken van afwijken.

De Expertgroep volgt met de aanbeveling over de alleenstaande ouderkop de bedoeling van de minister. Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gezegd dat ‘indien door zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget in de behoefte van het kind wordt voorzien, […] er geen aanspraak [is] op kinderalimentatie. Dat zal niet voor alle kinderen opgaan. De behoefte van het kind kan immers groter zijn dan hetgeen via het stelsel van kindregelingen wordt ontvangen. Dan kan er ook in de toekomst sprake zijn van zo’n verplichting.’

Het wetsvoorstel is vervolgens zonder verdere vragen van Kamerleden of toezeggingen van de minister aangenomen. Dat betekent dat als het kindgebonden budget wordt verhoogd door een alleenstaande ouderkop, dit tot een verlaging van resterende behoefte van het kind leidt.
Hoeveel wijzigingsverzoeken alimentatie verwacht de Rechtspraak?

Naar verwachting zullen er door de nieuwe regels aanzienlijk meer wijzigingsverzoeken aan de rechter worden voorgelegd. Hoeveel dat er zullen zijn, valt niet te voorspellen.

Bron: Rechtspraak.nl

De wet hervorming kindregelingen (33716) en rapport alimentatienormen

Op 24 juni heeft de Eerste Kamer de wet hervorming kindregelingen (WHK) aangenomen. Doel van de wet is het beperken van het aantal kindregelingen en dat heeft gevolgen voor het berekenen van (kinder)alimentatie. Als de wet op 1 januari 2015 in werking treedt, vervallen de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie (LOK). Het kindgebonden budget wordt verhoogd en de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’ wordt ingevoerd.
Bij de bespreking van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft de minister op vragen, onder meer, geantwoord:
“De afschaffing van de LOK werkt door in de berekening van het alimentatiebedrag. De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt hierdoor namelijk lager, terwijl het alimentatiebedrag ongewijzigd blijft. Dat heeft als gevolg dat het bedrag zwaarder drukt op het inkomen van de alimentatieplichtige dan nu het geval is. In dat geval is het logisch dat de alimentatieplichtige een herziening van het alimentatiebedrag kan aanvragen. “
en:
“Indien door zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget in de behoefte van het kind wordt voorzien, is er geen aanspraak op kinderalimentatie. Dat zal niet voor alle kinderen opgaan. De behoefte van het kind kan immers groter zijn dan hetgeen via het stelsel van kindregelingen wordt ontvangen. Dan kan er ook in de toekomst sprake zijn van zo’n verplichting.”
Het wetsvoorstel hervorming kindregelingen is zonder nadere vragen van kamerleden of toezeggingen van de minister op deze punten op 24 juni 2014 aangenomen.
Conform de bij de parlementaire behandeling aanvaarde uitleg van de Minister betekent een verhoging van het kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop derhalve een verlaging van resterende behoefte van het kind. Bij de parlementaire behandeling zijn de consequenties van de WHK door de wetgever onder ogen gezien en aanvaard. Vanwege de gevolgen voor enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder(s), ziet de Expertgroep aanleiding om de aanbeveling op dit punt aan te passen aan deze uitleg van de wetgever.
Onder 3.1 onder b (in de huidige versie van het rapport op pagina 7) zal worden opgenomen:
Met ingang van 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050,00 (voor 2015). Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. De expertgroep beveelt aan om dit totale kindgebonden budget in mindering te doen strekken op het gevonden tabelbedrag. Dit kan er in een aantal gevallen toe leiden dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder.
Daarnaast concludeert de Expertgroep dat het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.
De Expertgroep zal verder een aantal, vooral redactionele wijzigingen aanbrengen in het rapport. In verband met de beschikbaarheid van alle relevante (fiscale) cijfers voor 2015 zal het definitieve rapport, versie 2015-1 naar verwachting in de tweede helft van december 2014 worden gepubliceerd.