Schriftelijk verzoek tot wraking afgewezen

Bron: Rechtspraak.nl, 3 augustus 2012, LJN: BX2975, Rechtbank ‘s-Gravenhage , 414667 / HA RK 12-126

Wrakingnummer 2012/13

Schriftelijk verzoek tot wraking. Verzoeker heeft aangevoerd dat hij op de zitting, waar een tweetal door Bureau Jeugdzorg ingediende verzoekschriften plaatsvond, om aanhouding van de zaak heeft verzocht totdat hij over het volledige dossier van Bureau Jeugdzorg zou beschikken. De rechter heeft zich volgens verzoeker over dat verzoek niet uitgelaten. Naar het oordeel van de wrakingskamer kan In het midden blijven of, zoals de rechter heeft aangevoerd, de beslissing omtrent het verzoek tot aanhouding onderdeel zou uitmaken van de uitspraak. Ook indien met verzoeker wordt aangenomen dat de beslissing hierover al op de zitting is gegeven, kan dat niet tot toewijzing van het wrakingsverzoek leiden. In dat geval betreft het namelijk een beslissing van procesrechtelijke aard waartegen het middel van wraking in beginsel niet met succes kan worden ingesteld. Dat het in dit geval gaat om een beslissing die voor verzoeker onwelgevallig is, kan niet tot de conclusie leiden dat er sprake is van (de schijn van) vooringenomenheid. Verzoek afgewezen.

Auteur: tremanormen.nl

Specialist in het berekenen van kinderalimentatie, partneralimentatie, draagkrachtvergelijking en behoefteberekeningen