Lenteakkoord kent ook bittere gevolgen voor de hoogte van de reeds vastgestelde alimentatie.

Werkend Nederland moet de grootste klappen opvangen van de ingrijpende maatregelen van de Kunduz coalitie.

De btw-verhoging per 1 oktober 2012 van het hoge tarief van 19- naar 21% (dit is een stijging van meer dan 10% !!!), de eigen bijdrage verhoging en een hoger eigen risico van  € 220 per jaar naar € 350 per jaar (dit is een stijging van meer dan 59% !!!) zijn de gevolgen van de voorgestelde maatregelen door de Kunduz coalitie. Wie reiskosten maakt voor woon-werkverkeer wordt fors extra belast door het afschaffen van de nu nog onbelaste reiskostenvergoeding en kan honderden euro´s per jaar meer kwijt zijn om inkomsten te verwerven.

Door de alsmaar stijgende werkeloosheid en lastenverzwaringen vanwege de economische crisis, is het niet ondenkbaar, dat de onderling overeengekomen- of door de rechter opgelegde kinderalimentatie en/of partneralimentatie niet meer in overeenstemming is met uw draagkracht.

Wellicht dat een herberekening ook voor u op korte termijn al voordeel op kan leveren.

De Kinderombudsman presenteert eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor

Bron: de kinderombudsman 15 mei 2012

De eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Middels deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, in Nederland worden nageleefd. Daarbij is aandacht voor zowel positieve als negatieve ontwikkelingen en resultaten. Uit de Kinderrechtermonitor 2012 blijkt dat Kinderombudsman Marc Dullaert zich grote zorgen maakt over ongeveer een half miljoen kinderen, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met kindermishandeling of armoede. Ook pleit hij onder meer voor het verplicht stellen van een jongeren- en kindeffectrapportage bij wetsvoorstellen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

De voortaan jaarlijks uit te brengen Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vandaag heeft Marc Dullaert de eerste Kinderrechtenmonitor gepresenteerd in Den Haag.

Nederland scoort op tal van internationale lijstjes positief: Nederlandse kinderen zijn gemiddeld genomen gelukkig en leven in welvaart. Een dergelijk beeld komt bijvoorbeeld ook naar voren uit de WHO onderzoek Health Behaviour in School-agedChildren dat recent is verschenen. Uit de Kinderrrechtenmonitor blijkt dat ongeveer 85% van de kinderen zonder grote problemen opgroeit. Anderzijds heeft de Kinderombudsman bij een aantal groepen (kwetsbare) kinderen zorgen over de (dreiging van) schendingen van kinderrechten. Het gaat hierbij om de positie van kinderen die worden mishandeld; minderjarige vreemdelingen; kinderen met een beperking en hun recht op ondersteuning bij het volgen van onderwijs; kinderen die in armoede leven en kinderen die in aanraking komen met politie en justitie.

In de Kinderrechtenmonitor worden talrijke Nederlandse onderzoeken op een rij gezet waarin de naleving van kinderrechten direct dan wel indirect aan de orde komt. Met elkaar levert dat een beeld op over de naleving van de bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag. Aan de hand van de volgende zes domeinen worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan:
1) gezinssituatie en alternatieve zorg
2) bescherming tegen exploitatie en geweld
3) vrijheidsbeneming en jeugdstrafrecht
4) toereikende levensstandaard
5) onderwijs
6) minderjarige vreemdelingen

Verdeling verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen bij co-ouderschap

Rechtbank Utrecht, 25-04-2012, LJN: BW4258; 317504 / FA RK 11-8018,  (Bron: rechtspraak.nl)

Samenvatting

Partijen zijn gewezen echtelieden. Uit hun huwelijk zijn twee thans nog minderjarige kinderen geboren. Partijen zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de minderjarigen. Partijen hebben op 2 november 2010 een ouderschapsplan ondertekend, waarin zij co-ouderschap zijn overeengekomen. Partijen zijn verder overeengekomen dat iedere partij de dagelijkse kosten van de kinderen voldoet in de periode dat ze bij hen zijn en dat de vrouw de verblijfsoverstijgende kosten betaalt. De man voldoet ter vergoeding hiervan aan de vrouw een bedrag van € 76,50 per kind per maand. Dit ouderschapsplan maakt deel uit van de echtscheidingsbeschikking. De vrouw verzoekt de rechtbank te bepalen dat de man met ingang van 6 oktober 2011 een bedrag van € 384,25 per kind per maand als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding aan de vrouw dient te voldoen. De vrouw stelt dat het bedrag van € 76,50 waarmee de man bijdraagt in de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen onvoldoende is om in alle kosten te voorzien.

De rechtbank overweegt als volgt:

Een verdeling van de behoefte van de kinderen naar rato van draagkracht betekent dat de man een bijdrage in de kosten van de kinderen dient te leveren van € 349,- per kind per maand, inclusief het fiscaal voordeel in verband met de aftrek buitengewone uitgaven voor kinderen voor één van de twee kinderen van partijen. De rechtbank brengt hierop in mindering het eigen aandeel van de man in de extra kosten van wonen van de kinderen van € 97,70 per kind per maand (16% van het hiervoor berekende eigen aandeel in de kosten van de kinderen van € 610,70 per kind per maand) en de verblijfskosten van de kinderen van € 96,25 per kind per maand, zoals door de vrouw zo begroot en door de man niet betwist. De door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen bedraagt hiermee afgerond € 155,- per kind per maand.

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat partijen het er over eens zijn dat de vrouw altijd de verblijfsoverstijgende uitgaven voor de kinderen regelde.

Conclusie:

Nu de vrouw daarnaast stelt dat de verdeling van de kosten van de kinderen tot discussie en spanningen leidt, ziet de rechtbank aanleiding om te bepalen dat de vrouw met de door de man te betalen bijdrage van € 155,- per kind per maand en haar eigen aandeel in de kosten van de kinderen de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen dient te voldoen.

Geen verhoging griffierechten

De verhoging van de griffierechten gaat gelukkig niet door. Door de verhoging zou het voor nog meer mensen moeilijker worden om toegang tot de rechter te krijgen.

Vanwege de financiële crisis is het voor veel mensen moeilijker om bij een juridisch conflict over te gaan tot procederen. We constateerden in 2011 een daling van 30% in het aantal opgestarte rechtszaken ten opzichte van 2010, terwijl het aantal juridische vraagstukken gelijk is gebleven. Deze trend zet zich in 2012 voort.

Crisis en bezuinigingen
Een reden hiervoor is het feit dat de algemene financiële positie van de Nederlander door de crisis en bijkomende bezuinigingen is verslechterd. Een grote groep mensen staat wel degelijk in hun recht, maar kunnen dit recht niet afdwingen door een gebrek aan financiële middelen. Het aantal afwijzingen van aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand neemt al toe en advocaten zijn steeds minder snel geneigd om op basis van subsidies te werken, omdat de bijdrage voor de advocaat is gedaald.

Verhoging griffierecht
Velen zagen het dan ook niet als een positieve ontwikkeling dat de overheid had aangekondigd dat dit jaar de griffierechten fors zouden stijgen. Het griffierecht is een heffing die partijen moeten betalen voor een civiele procedure of bestuursrechtelijke procedure. De toegang tot de rechter zou voor de gemiddelde Nederlander door de stijging nog meer in het geding komen.

Een paar weken geleden werd echter duidelijk dat de verhoging van de griffierechten gelukkig niet doorgaat, een direct gevolg van de val van het kabinet. In het bezuinigingspakket van ruim 12 miljard euro dat vorige week overeengekomen werd, werden de geplande maatregelen van het gevallen kabinet geschrapt, waaronder de verhoging van de griffierechten.

Geen kinderalimentatie na wangedrag kind

Lotsverbondenheid speelt niet alleen een rol bij het recht op partneralimentatie. Ook bij kinderalimentatie kan wangedrag van de alimentatiegerechtigde gevolgen hebben.

De lotsverbondenheid die ontstaat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap zorgt ervoor dat beide partners een financieel beroep op de ander kunnen doen na het huwelijk. Dit recht op partneralimentatie kan echter doorbroken worden als degene die recht heeft op alimentatie zich dusdanig gedraagt dat van de alimentatiebetaler niet langer kan worden gevergd dat die nog alimentatie betaalt. Het principe van lotsverbondenheid speelt ook een rol bij het recht op kinderalimentatie.

Lotsverbondenheid ouder-kind
Ook een kind dat recht heeft op kinderalimentatie kan zich dusdanig grievend uitlaten of gedragen naar de alimentatiebetaler toe, dat daardoor het recht op een onderhoudsbijdrage vervalt of de alimentatie kan worden gematigd. Er moet dan wel sprake zijn van een meerderjarig kind. Zo lang een kind minderjarig is, kan de alimentatiebetaler hier geen beroep op doen. Is het kind meerderjarig en is er geen sprake meer van lotsverbondenheid, dan kan de rechter de alimentatie stoppen of matigen. Een rechter zal dit echter doorgaans niet snel aannemen.

Praktijkvoorbeeld
In een recente zaak verzocht de jongmeerderjarige Arno de rechtbank om te bepalen dat zijn vader meer zou bijdragen in de kosten van zijn levensonderhoud en studie. Arno kreeg sinds de scheiding van zijn ouders al kinderalimentatie, maar inmiddels was Arno meerderjarig en had hij meer kosten.

De vader stelde dat hij minder of geen kinderalimentatie hoefde te betalen, omdat er volgens hem geen sprake meer was van een lotsverbondenheid tussen vader en zoon. Ondanks dat de vader meerdere pogingen daartoe had ondernomen, wilde Arno geen contact meer met zijn vader. De vader voelde zich daarom evenmin geroepen nog langer kinderalimentatie te betalen.

De rechtbank ging niet mee in het betoog van de vader. De verstoorde relatie tussen de vader en de zoon was het gevolg geweest van de heftige juridische strijd ten tijde van de echtscheiding, waarbij Arno ter oplossing van het loyaliteitsconflict de zijde van zijn moeder had gekozen. De vader nam hem dat nog steeds kwalijk.

De rechtbank zag dit gedrag echter niet als dusdanig grievend dat daardoor de lotsverbondenheid werd doorbroken. De rechtbank wees daarom het verzoek tot verhoging van de kinderalimentatie toe.

Bron: Rechtbank Groningen, sector civiel, 24 januari 2012, LJN BV2864