Geen verhoging griffierechten

De verhoging van de griffierechten gaat gelukkig niet door. Door de verhoging zou het voor nog meer mensen moeilijker worden om toegang tot de rechter te krijgen.

Vanwege de financiële crisis is het voor veel mensen moeilijker om bij een juridisch conflict over te gaan tot procederen. We constateerden in 2011 een daling van 30% in het aantal opgestarte rechtszaken ten opzichte van 2010, terwijl het aantal juridische vraagstukken gelijk is gebleven. Deze trend zet zich in 2012 voort.

Crisis en bezuinigingen
Een reden hiervoor is het feit dat de algemene financiële positie van de Nederlander door de crisis en bijkomende bezuinigingen is verslechterd. Een grote groep mensen staat wel degelijk in hun recht, maar kunnen dit recht niet afdwingen door een gebrek aan financiële middelen. Het aantal afwijzingen van aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand neemt al toe en advocaten zijn steeds minder snel geneigd om op basis van subsidies te werken, omdat de bijdrage voor de advocaat is gedaald.

Verhoging griffierecht
Velen zagen het dan ook niet als een positieve ontwikkeling dat de overheid had aangekondigd dat dit jaar de griffierechten fors zouden stijgen. Het griffierecht is een heffing die partijen moeten betalen voor een civiele procedure of bestuursrechtelijke procedure. De toegang tot de rechter zou voor de gemiddelde Nederlander door de stijging nog meer in het geding komen.

Een paar weken geleden werd echter duidelijk dat de verhoging van de griffierechten gelukkig niet doorgaat, een direct gevolg van de val van het kabinet. In het bezuinigingspakket van ruim 12 miljard euro dat vorige week overeengekomen werd, werden de geplande maatregelen van het gevallen kabinet geschrapt, waaronder de verhoging van de griffierechten.

Share

Geen kinderalimentatie na wangedrag kind

Lotsverbondenheid speelt niet alleen een rol bij het recht op partneralimentatie. Ook bij kinderalimentatie kan wangedrag van de alimentatiegerechtigde gevolgen hebben.

De lotsverbondenheid die ontstaat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap zorgt ervoor dat beide partners een financieel beroep op de ander kunnen doen na het huwelijk. Dit recht op partneralimentatie kan echter doorbroken worden als degene die recht heeft op alimentatie zich dusdanig gedraagt dat van de alimentatiebetaler niet langer kan worden gevergd dat die nog alimentatie betaalt. Het principe van lotsverbondenheid speelt ook een rol bij het recht op kinderalimentatie.

Lotsverbondenheid ouder-kind
Ook een kind dat recht heeft op kinderalimentatie kan zich dusdanig grievend uitlaten of gedragen naar de alimentatiebetaler toe, dat daardoor het recht op een onderhoudsbijdrage vervalt of de alimentatie kan worden gematigd. Er moet dan wel sprake zijn van een meerderjarig kind. Zo lang een kind minderjarig is, kan de alimentatiebetaler hier geen beroep op doen. Is het kind meerderjarig en is er geen sprake meer van lotsverbondenheid, dan kan de rechter de alimentatie stoppen of matigen. Een rechter zal dit echter doorgaans niet snel aannemen.

Praktijkvoorbeeld
In een recente zaak verzocht de jongmeerderjarige Arno de rechtbank om te bepalen dat zijn vader meer zou bijdragen in de kosten van zijn levensonderhoud en studie. Arno kreeg sinds de scheiding van zijn ouders al kinderalimentatie, maar inmiddels was Arno meerderjarig en had hij meer kosten.

De vader stelde dat hij minder of geen kinderalimentatie hoefde te betalen, omdat er volgens hem geen sprake meer was van een lotsverbondenheid tussen vader en zoon. Ondanks dat de vader meerdere pogingen daartoe had ondernomen, wilde Arno geen contact meer met zijn vader. De vader voelde zich daarom evenmin geroepen nog langer kinderalimentatie te betalen.

De rechtbank ging niet mee in het betoog van de vader. De verstoorde relatie tussen de vader en de zoon was het gevolg geweest van de heftige juridische strijd ten tijde van de echtscheiding, waarbij Arno ter oplossing van het loyaliteitsconflict de zijde van zijn moeder had gekozen. De vader nam hem dat nog steeds kwalijk.

De rechtbank zag dit gedrag echter niet als dusdanig grievend dat daardoor de lotsverbondenheid werd doorbroken. De rechtbank wees daarom het verzoek tot verhoging van de kinderalimentatie toe.

Bron: Rechtbank Groningen, sector civiel, 24 januari 2012, LJN BV2864

Share

Wat zijn tremanormen?

De Tremanormen worden door rechtbanken gebruikt om alimentaties uit te rekenen

Het rapport Alimentatienormen (ook wel genaamd de ‘Tremanormen’ of het ‘Tremarapport’) bevat normen en richtlijnen, die rechters kunnen toepassen bij de invulling van de wettelijke begrippen draagkracht en behoefte bij het vaststellen van alimentatie. Met het rapport wordt beoogd de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid te bevorderen en de acceptatie bij de rechtzoekende van de beslissing van de rechter te vergroten.

De zekerheid van de juiste berekening

De door ons gebruikte rekentool INA is het alimentatierekenprogramma dat wordt gebruikt door de rechterlijke macht. Mede hierdoor is het de meest gebruikte rekentool voor alimentatie in Nederland. In INA kunnen stap voor stap de diverse posten worden ingevuld en nagelopen. Zo kunnen onder meer de draagkracht, behoefte, en de verdeling van de kosten van kind(eren) nauwkeurig berekend worden.

Share